ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 הספר נכתב ביהודית מוגרבית

 

 הפענוח לעברית נעשה ע"י יעקב עובדיה 

 

 

 

 

לו א 

 

 בפני עכו"ם מצוה על כל אדם לחלל עליהם שבת כדי להצילם  אפילו מיהודי יד אליהו   סימן יא  באה"ט מצוה על כל  אדם לחלל עליו  שבת.

 כדי להצילם   ומ"מ אם יש לו סכנה אין לו לסכן גופו מאחר שהוא חוץ לסכנה אף שראה במיתת חבירו. או"ה.

 

וכן מאהוא?   אחד שעזב בכלי נשק בגלל יפך? אם לחזור. יחזור עם הנשק.  עד כאן   דינים לקוחי מסימן שכט  המחבר.

מי ששלחו לו שהוציאו בתו מביתו בשבת להוציאה מכלל ישראל מצוה לשום לדרך פעמיו להשתדל בהצלתה ויוצא אפילו חוץ לשלש פרסאות ואי לא בעי ב"ד גוזרין עליו. סימן שו

אם רוצה נקרא אמה (בזז) יחללו עליו שבת אפילו בדבר  האסור מן התורה ואפי אם  ספק אם יוציאוהו  או לא,   היכן עדיף יחלל שבת אחת  ולא ישאר נקרא בלעא ? דשבות לכן אם  משאלה רצון 

רצון  נקרא לא יחללו שבת בדברים שאסורי מן התורה  לכן  רק מדברי חכמי  כמו   לצאת בשבת חוץ לאלפי' אמה   לצאת רכוב על בהמה  דדברי אלו  אסורי רק מדברי חכמי'  מותר לחלל שבת חיי אדם   כלל  סח   סא סימן   שו   רסו   באה"ט    רסו המחבר.

ו היה     גב אם מותר לרצות דראהים? פיד?  לגוי  התחיל  ?  בטוח ?  בגלל יפך? ליהודי די מהשבי    אם   לא היה מחזיק עכשיו  בצאת שבת   אפילו אם  ספק    אם יפדה  ? או לא   חיי אדם  סימן סח המחב"ר

 

פרק ארבעים ושתים

דין שלא לפנות אוצר בשבת

אסור לפנות מחסן של תבואה או יין  בשבת