ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 הספר נכתב ביהודית מוגרבית

 

 הפענוח לעברית נעשה ע"י יעקב עובדיה 

 

 

 

 

 

 

כב, ב

ממנו אסור, ינעול ולא יפתח (אפילו בצורה מסודרת  מ"ד)

 (לכן אם היה נר של שעוה מותר   לקרב ולהרחיק, אפילו  אם יהיה קבוע בדלת ( ב"י והג"ה) היכן שהשעוה  לא תקריב לנר ולא תרחיק  המחב"ר).

(ואם  היה משהוא מסוג מפחד שמא יכבה,  הכל אסור  ט"ז  באה"ט וראה בדיבור  הקודם רמ"ך המחב"ר) אסור לפתוח  הדלת  לפני המדורה אם קרובה משהוא  לדלת   אפילו  אם לא  היה שם  רק אויר רוח מצויה , ואם היה פתוח  כנגדה מותר לסגרו ואין בו משום מכבה.

אם שכח נר על השלחן מותר לנער את הטבלה והיא נופלת,   אפילו אם הוא דולק , ורק לא יעשה כך בשביל שיכבה  הנר למה בסיס למטה, לכן אם היה נר דולק,   בשמן אסור היכן שנפל יתטית? יתמיל? השמן בפתילה, ויוסיף אור, (ועדיף יעשה ככה על יד הגוי אם לא כל דבר משהוא שנים הג"ה] (וההיא שעה אפילו  אם  היה דולק  בשמן  מותר  מ"א] [לכן נר שעוה וכדומה מותר היכן שלא מקריב את השמן לפתילה כמו בשמן זית במחבר המחב"ר ראה פרק 21 המחב"ר.

ואם סחב נר במזיד מעל השלחן  אסור לנענע שמא יפול. היכן בזה מסוג יסחוב במזיד. יחזיר ההוא לשלחן, יתישב הנר ובהם אסור לנענע. (וב"ח כתב בסי' שט היכן הנר היה דולק על השלחן מהשעה זשהיה פבאלנא? בגלל שיקח הגוי ככה ובה הדין כמו אם שכח ומותר  ועדיף מאם  היה ככה בה לכמו אם לכסות כמו אם נפל על הטבלה  לא חתן ומותר, ואמר הט"ז בין גב אם נפל משהוא טלטול מן הנר על הטבלה או הנר בראשו מותר ינענע  ההוא שלחן,   ואם היה צריך את מקום השלחן  מותר יקחהנר ממנו להיכן פבלאנא? היכן לא אין שום דבר ישארו דוך? לק' מעל הגביה היום ופבלאנא? בין לגוי ראה לקח ככה, בה אותה שלחן לא עשה ישב לדוך? לק' שבתוך ממנו בגלל ישאר ממנו, ובה מותר עדיף אם היה מחוץ לשלחן משהוא שמותר לקחת הם עדיף מן לק' ? מותר לקחת   לשלחן  פכאטרהום?  לנר כמו שמוזכר בש"ע סי' שח ואפילו יהיה  הנר  דולק  תוספות דף  מז   מ"א  ומותר יכול  להיות  לקחת  (סטניר)  לנענע   הרא"ש אפילו   בנר  דולק  אז  באה"ט   ורק לא י שרוף  הגה  מרדכי.

 ( לכן  היכן  שיהיה לקחת י נענע   ורק בנר  דולק ולא ישרף  ובה היה  גב בין  אסור המחבר) וככה רק אם היה האש יורד שמא אם תלויה אסור ימסהא? שמא ישרוף ט"ז) 

היה מאנהיא? והשלים זה אסור מהטעם זה היה מזוולא  מהרגשה לפני שבת (מוקצה) לא אסור רק לקחת שמא ינענע אם לא ישרף מוץתר הגה סי'' שח ככה אומר מרן בסימן הנזכר והגה  בסימן רסה המחב"ר) לכן  ביצה שנולדה  בשבת אסור כאשר מישש היכן היה נהיה גדל רק נקרא ילך קרא ככה דין  וישרף  ראה פרק  6 המחבר ):

 (אמר  המעתיק  היכן הרב מסעוד כנאפו   קרא ככה הדין המחב"ר הח' מא"ק אמר היכן מותר להחזיר לשלחן הנר שעוה שהוא נזכר להוציא מדברי הט"ז וכדומה. הוא אם לא היה  שעוה דאייב? יותר טוב ועדיף מעוגל