ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 הספר נכתב ביהודית מוגרבית

 

 הפענוח לעברית נעשה ע"י יעקב עובדיה 

 

 

 

לז ב 

 

 

 

שמותר לעשות כן בשאר משקים חוץ מן המים משום כיבוס ויש מתירים אפילו במים ודברי סברא שנית נראים

 

 היכן כמו היה כיבוס ב"י ב"ח.

 היכן שהשתיה בדרך כיבוס המחב"ר

 והדין הוא כמו הדין השני בין הבמים שבצמים אסור  אם קרה אירע לגוי  

 

 

נכרי שבא לכבות אין צריך למחות בידו אבל קטן שבא לכבות צריך למחות בידו:

 

יכול לומר בפני עכו"ם כל המכבה אינו מפסיד אף אם אינו מזומן כאן יכול לקרותו שיבא אע"פ שודאי יכבה כשיבא וכן כל כיוצא בזה בהיזק הבא פתאום כגון אם נתרועעה חבית של יין יכול לקרוא עכו"ם אע"פ שודאי יתקננה כשיבא.

 

הגה וכל הדינים הנזכרים בדיני הדליקה הני מילי בימיהם אבל בזמן שאנו שרויין בין א"י כתבו הראשונים והאחרונים ז"ל שמותר לכבות דליקה בשבת משום דיש בה סכנת נפשות והזריז הרי זה משובח ומ"מ הכל לפי הענין דאם היו בטוחים ודאי שאין שום סכנה בדבר אסור לכבות אבל בחשש סכנת ספק מותר לכבות אפילו הדליקה בביתו של עכו"ם וכן נוהגין