ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 הספר נכתב ביהודית מוגרבית

 

 הפענוח לעברית נעשה ע"י יעקב עובדיה 

 

 

 לא ב

 קשין של שבלים שקושרים בשנים או בשלשה מקומות מותר להתירן כדי שתאכל מהן הבהמה  הגה וי"א דלא שרי להתיר רק בקשר שאינו של קימא אבל אסור לשפשף בהם בידים כדרך שעושים באוכלי בהמה כדי שיהיו נוחים לאכלם דשווי אוכל בדבר שאינו אוכל מותר לעשותו אוכלראה פרק 55 המחב"ר להשליך אם נחתך לפני שבת מותר לחתוך לבהמה אם היו קשים שאי אפשר לאוכלם בלי לחתוך מא מד סימן שכד המחב"ר

מחתכין נבלה לפני הכלבים אפילו נתנבלה היום בין שהיתה מסוכנת בין שהיתה בריאה והני מילי בנבלה הקשה שאי אפשר להם לאכלה בלא חתיכה אבל אם היתה ראויה להם בלא חתיכה לא דמיטרח במה שהוא ראוי לא טרחינן לכן אם היתה רכה ולא קשה שיכולי'  לאוכלה בלא  חיתוך  אסור יסקאוו?בתוך לחתוך.

מותר להכין אוכל לתרנגולים פפמהום? אסור ליתן  ולא דבורה מים ומזונות (  הי כן שיש ל הם היה לדורו?  

והיה רעבים בלי מים בלי שתיה ב"ח   מהר"י יואל)  משמע בגמ' אפי' כלב שאינו מגדלו בביתו מותר דמצוה ליתן לו מזונות מ"א  מותר לקחת אוכל מלפני חמור לתת לפני שור  אבל אסור לקחת אוכל מלפני שור לתת לפני חמור. כיון שהשור  מרטיב את  האוכל ברוק ונמאס. 

ואינו ראוי עוד לחמור .

הגה ויש מחמירין ג"כ בשאר מיני בהמות ליקח מלפני אחת וליתן לפני אחרת שאינה מינה