ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 הספר נכתב ביהודית מוגרבית

 

 הפענוח לעברית נעשה ע"י יעקב עובדיה 

 

 

לד ב

 

 

מגלה קצת רטיה ומקנח פי המכה וחוזר ומגלה קצתה השני ומקנחה ורטיה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח

מכה שנתרפאה נותנין עליה רטיה שאינה אלא כמשמרה

 

מותר ליטול הקוץ במחט (משנה פי"ז ורמב"ם פכ"ה) ובלבד שיזהר שלא יוציא דם דעביד חבורה מא ראה פרק 71 לענין מחט המחב"ר.

 

מי שנגפה ידו או רגלו צומתה ביין כדי להעמיד הדם אבל לא בחומץ מפני שהוא חזק ויש בו משום רפואה ואם הוא מעונג אף היין לו כמו החומץ ואסור:

 

מי שנשמטה פרק ידו או רגלו ממקומו לא ישפשפנה הרבה בצונן שזהו רפואתו אלא רוחץ כדרכו ואם נתרפא נתרפא:

החושש בשיניו לא יגמע בהם חומץ ויפלוט אבל מגמע ובולע או מטבל בו כדרכו החושש בגרונו לא יערענו בשמן אבל בולע הוא שמן ואם נתרפא נתרפא:

 

וב"ח אוסר בזה ונ"ל דהכל לפי המקום והזמן דאם אין דרך בריאים לבלוע אסור מא

היכן ליהוס ? היה היה נקרא רפואה המחב"ר

 

גונח מותר לינק חלב מהבהמה דבמקום צערא לא גזרו רבנן וי"א שאם אין לו אלא צער של רעב אסור לינק מהבהמה בשבת

 מותר לאשה לקלח מהחלב כדי שיאחוז התינוק הדד ויניק: