ספרים ביהודית מוגרבית

 

 

 

 

 

בן מאיר 

ספר נפלא על הלכות שבת לרבי מאיר כורכוס ממוגדיר 

 

 הספר נכתב ביהודית מוגרבית

 

 הפענוח לעברית נעשה ע"י יעקב עובדיה 

 

 

 

 

 

 

 

כא, ב

שבת ולא יכבה ממנו אפילו צריך למקו' ההוא הנר או בה בראשו אסור. 

 (וכן מי שאומר שהוא אסטניס) והנר יכבה עייף להעביר מותר יוציא מהבית להיכן  שיש לו כמו מעט עיפות שמותר סיבה,     והמחמיר לא הפסיד כלום, וכן אם אמר יותר פשוט וקל לא הפסיד שום דבר.     

 אם התנה על הנר  שיטלטל אותו כשיכבה מותר לטלטלו  הג"ה ויש אומרים  דלא מהני תנאי ונהגו להקל ע"י גוי  הג"ה) ונהגו אפילו לקחת הנר אחרי שנכבה  וכמו יכול אם התנה עליהם  בין השמשות, והיה קל אם התנה עליהם בגלל לקחת  ואפילו אם היה תנאי רק בבת אחת כמו איך הרים שנה. ולא צריך יהיה תנאי בכל פעם, ( משפט  כתוב  סי' רעט   משם מהר"א  אזולאי ומהר"ש דוראן  בכ"ת שבסוף תשב"ץ   סי' ז' ברכ"י)

 נר שדלק בשבת לחולה או לנפיסא? והבריא החולה וילדה היולדת מותר לקחת ליטול אם כבתה וככה יכול אם שכח והדליק בשבת מותר לקחת אם כבה (באה"ט  אומר  אפילו אם דלק במזיד מותר) (ראה פרק  40 42) נר נר שלא היה דולק  באותה  שבת   בגלל מישהוא חולה ועייף אפילו    היה של זפת שריח ורע  מותר לקחת  להיכן  הוא עייף מאוד אפילו היה מוריד מתפשט זהירות לפני שבת מותר לקחת, מדורה מאש שמוצנעת ? נפצל היה יתחל? ויתרבאט? אסור להחזיר שמא יתנחל? ויחזור ויסדר .

 פרק ארבעים וחמש

דין לאחר בזמן התפילה משע סי' רפא ודין צום שבת משע סי' רפח

 

נהגו לעשות קצת איחור  בתפילה בשבת יום ששי ומזמן הפאס? דאריין? היה איחור קצת יותר מחול (הג"ה) כדי ששיביאו משהו לישון היכן בתענוג מ"א ב"ה לכן בחורף לא כי לילה קצר ויתעכבו בתפלה מאוד כדי שיקראו ק"ש בסזמנה)  וכדי שיאכלו   קודם  שעה ששית מן  

לפזר?  הג"ה: 

 טוב יעשו חזני התפלה ניגונים כאשר חלף שעה ששית. באה"ט סי' רפח .  הרדב"ז אומר  שטוב הוא ממנו קצת מוקדם לתפילה כמו בחול שות הרי"ד:

 היכן אסור ישא בלא לאכול בשבת עד שעה ששית מחבר פא"ר  41 המחב"ר

 ואם לאכול נוקש מקיש עדיף שלא יאכל. ואם דארי?  היה יצום כל יום ואם החליף הטבע שלו ויאכל ינדרד ? עדיף לא  יאכל   היכן  שבת  הוא תענוג ומשהו לרארר ועדאב.  מש" ע סימן  רפ"ח  (פרק 37 המחב"ר).

 פרק ארבעים ותשע

דין שלחן האוכל בשבת משע סי רפט 

(מו) שלחן שבת   צרי  שיהיה  מכוסה יפה במפה נקיה.  .  ויהיה כוס הקידוש שטוף  היטב. ומונח בשלחן יחד יין, ויהי לחם משני מטרוח? ומכוסה כאשר יאמר קידוש (כמו שנזכר ויהיו מיני אוכלים כמו שמוזכר בפרק 2  28 36 38 המחב"ר:
 ואסור לטעום רק כאשר יאמר קידוש, לכן מים או יין  מותר. ואם מתפלל  אסור כאשר ככה. (ראה פרק 32 המחבר)

 מאכלי הבוקר ביום שבת יהיו יותר טובים מן הלילה.