פענוח כתבי יד

 

 

 

 

 

ספר נאות השלום

לרבי נחמיה גאביזון זצ"ל  מתיטוואן 

 

כת"י אונברסיטת קולמביה ניו יורק  

 

 

 

075

 דיכולי להוליכן  אלפי אמה   לכל רוח  וגז  יכול הוליך אפילו אמה  לכל רוח  כיון דבאו   אותם המים מכח אנשי העיר וזה אינו  לפי  הזמן    דג עד  כאן  לא אמרינ  כן אלא  כשלא    עירבו אנשי  העיר   אבל  כשעירבו   אח מאנשי העיר  נמצא  שלאותו שעירב  או יכול להוליך לרוח שכתב אפילו  אמה אחת כיון שבירר לו רוח  אחת נאסר מלילך לרוח    כנגדו וגם אנשי  העיר אינ יכולי  להוליך אותם   המי לרוח  אחרת כיון דלמי  שעירב  נאסר מלהולי   לאותו רוח כיון  שעירב לרו  שכנגדו   גם הם    נאסרו מלהולי אות   הרוח  שמשנה אסר למערב   וא"כ   גז  המעלה הוא נמכרי  אי  יכול  להוליכן לאותו רוח   נמצא   דלמא יכול  להוליכן   אלא אלפי  אמה  לרוח שמערב  זה  דכולם שוים   כי באותו  וגם הוא כמותן וגם  עירבוב  מהעיר לא לצפון או לדרום  יכול כלא  מהם הוליך המי   לרצנו  כרגליו  אבל אם  בא נכרי ומילא  לעצמו לא  יזיזם ממקומם לפי שהמי שבידו  הרי   הם של אנשי העיר ובמעורבים התחומי וכז   כמשל וככ הרבי   בשם    הרמ שככ  משם הרשבא  ז"ל וככ הרן   ז"ל וכז לפי הא   שפירשנו   בו באורך ואכ מ"ש  המגא למיקם   שכל אנשי העיר יכולי לילך  זהו  דוקא  בכשאדם מן העיר   עירב לבדו

 אבל אם עירבו בא לצפון וא   זה הנכרי  במעלה אינו   יכול   להזיז ממקומו.

 

 

 ע סימן תלג   במא   סק ג וז"ל      אם בדקה וגמ  אי לכתחילה  לאור החמה    באכסדרה   וצל דהינו  כשדרך  האכסדרה  דהיינו כשבדק ביום  יד אבל  לכתחי  צריך לבדוק בליל יד לאור   כמ"ש   בססוי   זה ולכן כתב    הפענה  וא"כ אי כאן  כל מחלוקת וכמ  ברי מה  דלא כבח  עכ"ל   קק  מה כתבו הרב   המגן  להשמיענו  דברי קדשו  שאמר  וא"כ אין כל מחלוק  הלא מפשט לשון  הגמ  ד' ח' משמע להדיא  דאבל לאורה נבדקת אפילו לכתחילה מדקאמר תלמודא  אי נימא  אכסדרא לאורה נבדקת  פשט בתלמודא נראה דלכתחיל  קאמר וכרש"י  ז"ל בהדיא וז"ל אורה נבדקת לאור שלה נבדקת  אי צרי להביא לה אור נר בלילה  אלא  בדקה ביום   עכל .  וכדעת הרי"ף   וז"ל   אכסדרא   דנפיש  נהוריה בודקי  אותה  אפילו לאור   החמה  עכ"ל.

 ואכ  אי לכתב בפשיטות    דאי כאן  מחלוקת וכו'   הוא   בעצמו  בתחלת  דברי וז"ל בגמ  אי איתא  דלכתחילה   בודקי

 

לאור החמה  באכסדרא , ועוד מה תירץ והלא   קושיתו במקומה  עומדת .נלענד לשעי  בדבריו   דכוונתו לישב  כי היכי תיר  הגמרא   על הירושלמי וגם  תקשה על הרמב"ם   והראש  אי פסקו   הדי   כהירושלמי והניחו פשט השס   דידן וז"ל   ואת הקושיא    שהקשה   הרמגא  הקשה הכמ   על הרמב"ם    זל  בהלכות חמץ ומצה  בפ"ב   הלכה  ד וז"ל  אבל אכסדרא  שאורה רב  אם בדק הלא  ולאור  החמה  היא תימה  דבגמ  אמרינ אמר  רבא אכסדרא  לאורה נבדקת  ומוכח התם   דלכתחילה  דרא קאמר  ומדברי    רבינ יראה דדוקא  דיעבד וכתב  הרמ  דמשמע לרבינו  דלכתחילה צרי לבדקה בלילה   מפני שבנא מצויי בביתי  וכו'  ותי שהרי   בכלל  איבו דקיל אור החמה   דבי את ב  ירושלמי  עכ"ל  . וז"ל    אכסדרא בנפישי  נהורי  נבדקת  לאורה אם היה  אט רו דל ב ד קה ל או רה ו אם היה    טרוד  ולא  בדק  בלילה  כדאית בירושלמי. וכי יש חמה בלילה   תיפקר  בלא  בדק   כדתנן    בדק לא  בדק אור ליד  בודק יד שחרית הדא אמרה  אפילו ביום  צרי לבדוק לאור הנר אפילו בבית שיש בו  אורה  עכ"ל וא"כ  כולם   בי הרמב"ם   בי הרשבא  ז"ל וסיעתוי הירושלמי8ונמ   המשנה  והבריתא ואכל פז תק לרבה  אי קאמר  בפשיטות  דלאכסדרא