פענוח כתבי יד

 

 

ספר נאות השלום

להגאון רבי נחמיה גאביזון

מגאוני תיטואן במאה ה 17 

מתוך כת"י יחיד בעולם הנמצא באונברסיטת קולומביה נויורק  

מפענח הכת"י יעקב עובדיה

 

 

ט טבת תשע"ט

 

 

056

 

 

ממ"ש הרב"י   דהו מ"ש ובגד יש עליו לכלוך   אסור אפילו  לשכשכה  וכו'   מצאתי ?    די ' מוגה בספר הישר  שלא  אמרינן שריתו   זהו כיבוסו בדבר שאינו  כי אם לכלוך  כמו סיפוג באלונטית   וקינוח ידיים  במפה  והני שהולכים במים עם הבגדי'   הוי נמי דרך לכלוך  ולא דרך נקיון  ועל תינוק שלכלך בגדי'  נמי במי רגלים   אין לזרוק  עליו מים דשרייתו זהו כיבוסו ושמע  ר"י מפי נשים שהתיר לקנח ידיו בבגד  כיון שהוא דרך לכלוך כדי שתוכל להתפלל  ולברך  וכו'  מיהו תמיה לי  היאך   אפשר שבקינוח ידיה  במקו'  המי רגלים יתבטלו  דהא בעינן  רביעית מים לבטל   והיתי סבור  דר"ת   דנוטלת ידיה  על הבגד, ו עוד שמקנח בו וכו'    עכ"ל  ותמיה לי טובא  על הרבי  המתמיה  זו שתמה    על ר"ת  הלא מסתמא תינוקות הללו מיירי שהם  קטנים  ביותר  שמטילים מי רגלים  בחק אימותם מה איסור  טינוף הוי דבהם כיון   דתניוק  זה הועא  קטן שאינו יכול   כזית  בכדי שאחר  בוני      גדול יכול לאכול אפילו  פרס  וכיון שכן  מה איסור  יש    בדבר  וזה ברור   והוא