פענוח כתבי יד

 

 

ספר זבחי רצון​

לרבי רפאל אבן צור זצוק"ל 

 

 

 

 

 

עמוד קלז   

מרה היא אלא בועה ואין טרפות בועא אלא בריאה. מהריק"ש הביאו  הפר"ח  ס"ק ט' וכן הסכימו כל האחרוני'