פענוח כתבי יד

 

 

ספר זבחי רצון​ כת"י

לרבי רפאל אבן צור זצוק"ל 

 

הכת"י המפורסם ביותר מחכמי מרוקו שלא פוענח  מעולם. 

 

 

 

 עמוד קנד

 

אם נקדר הבשר הזה  בעיגול או באורך אם היה יתר מכסלע הוא  כדי שיכנסו בו ג'  גרעיני תמרה זו בצד זו  בדוחק אם יש בהם אוכל הנשאר סביבותיו כשאוכלי' אותה.  או בריוח כשאין בהם אוכל  ה"ז טריפה שאם ימתח קרע זה יעמוד על טפח.

 

 

 אם נתמסמס  בשר זה  עד שהרופא גררו חשיב כניטל.  ואין אנו בקיאין בבשר שהרופא גוררו. ולכן כל מקום שנשתנה מראית הבשר דינו כניטל. ודוקא שיש לקותא בבשר אבל שינוי מראה לבד כשירה. פר"ח  סימן מז ס"ק ו'.

 העוף אין לו טריפות  דין בשר החופה את הכרס. לפי שאין לו כרס. הט"ז   בס"ס מ"ט והביא דבריו הפר"ח בכאן ס"ק  ו' וסיים דדוקא  כשהדבר ניכר שהוא מחמת חולי ולא מחמת קוץ יש לחוש  שמא ניקב א' מהאברי' הפנימיים. וכ"כ ה' שע"ה ס"ק ח' וסיים לפ"ק דיש סעד לזה ממה שהתיר הכנה"ג התרנגולי' המסורסים בסימן מ"ו בהגב"י אות ט"ו ולא חש למה שנופחין הבשר של כרס החיצון.

 אם נקרע בשר זה מקום  שכלה הכרס ולמטה כשירה. הפר"ח  ס"ק ד'.