פענוח כתבי יד

 

 

ספר זבחי רצון​

לרבי רפאל אבן צור זצוק"ל 

 

 

 

 עמוד קטו

 ואינה נראית מבחוץ כלל. אבל אם היא עמוקה מבשר האומא ונרא' כעין גומא ושם אין הנקב פוסל אלו לא היתה גומא. אך ע"י הגומא נשאר ראש הבועא הפונה לחוץ גלוי אך סתום בסירכא  לדופן האומא ורוב הסירכא לדופן האומא בועא זו צריכה בדיקה שהרי אינה נמצאת באונא רק הסירכא דלא הוי סתימה. ויש מחמירין גם בבועא וסי' שבין החיתוכין ואומרים דלעולם צריכה בדיקה וה"ה בסירכא גרידתא הדין כן. מוהר"ר רב ז"ל. וסיים דבהפסד מועט יש להחמיר ומנהגינו להכשיר.