פענוח כתבי יד

 

 

ספר זבחי רצון​

לרבי רפאל אבן צור זצוק"ל 

 

 

 

 

 

 

 

עמוד קכב  

קי. ריאה שנמצאת סרוכה למקו' מכה שנשבר הצלע ועדיין  לא נקשר אבל השברים שאש"י וזכר ונקבה והבשר  עליהם וכשהיפרידום נמצא כעין  חידוד בשברים ורצו קצת לומר דהוי עוקץ  דקי"ל להטריף ולא נ"ל דבריהם  דמסתמא כל שבר בתחילת שבירתו יש בו חידוד וכיון שהוא כך מדובק יחד זא"ז ולא  יצא העוקץ לחוץ לצד  הריאה כשרה והכשרנו. שו"ת ה' הנז'  סי' ד'.