פענוח כתבי יד

 

 

ספר נאות השלום

להגאון רבי נחמיה גאביזון

מגאוני תיטואן במאה ה 17 

מתוך כת"י יחיד בעולם הנמצא באונברסיטת קולומביה נויורק  

מפענח הכת"י יעקב עובדיה

 

 

טז  ניסן  תשע"ט

 

 

 

075

 דיכולי' להוליכן אלפי'  אמה לכל רוח וג"ז   יכול להוליך אלפי'   אמה לכל רוח  כיון דבאו  אלו המים מכח  אנשי העיר וזה אינו לפי  האמ' דע"כ   לא אמרינן  כן אלא כשלא עירבו  אנשי העיר  אבל כשמערב א' מן  העיר  נמצא  דלאותו שעירב  אינו יכול להוליך לרוח שכנגדו אפילו  אמה אחת  כיוון שבירר לו רוח  אחת נאסר מלילך לרוח שכנגדו וגם אנשי העיר אינם  יכולים להלוך אותם  המים לרוח  אחרת כיון  דלמי שעירב נאסר מלהוליך לאותו רוח  וכיון שלערב לרוח שכנגדו גם הם נאסרו מלהוליך. אל אותו רוח  שנאסר על מערב  וא"כ ג"ז   המעלה שהוא נכרי  אינו יכול להוליכן   לאותו רוח ונמצא  דאינו יכול הוליכן אלא  לפי אמה לרוח שערב  זה דכולם שוים  כי באותו וגם הוא  כמותן ואם  ערבו  ב' מהעיר א' לאלפיים לצפון וא' לדרום יכול  כל א' מהם להוליך המים לרצונו כרגליו.