פענוח כתבי יד

 

 

ספר זבחי רצון​ כת"י

לרבי רפאל אבן צור זצוק"ל 

 

הכת"י המפורסם ביותר מחכמי מרוקו שלא פוענח  מעולם. 

 

 

 

 

קסד

בכותלים וה"ה בשדרה. או"ה הארוך כלל נא וכן הורה הרב כרם שלמה במחט שנמצא בעובי בשר הצלעות.  הביא דבריו הרב המחב"ר אות ח'.

 

 

ודוקא בבהמה שדרכה להתחכך בכותל אבל בעוף שאינו דרכו להתחכך טריפה.  הרב"ח וש"ך פר"ח  ס"ק  ד'. והט"ז מתי' אפילו  בעוף משום שלפעמים נכנס במקו' צר. וה' שבות יעקב ח"ב סימן ז' הכריע שבעוף ביתי כאוזים ותרנגולים שדרכם להתחכך אין להחמיר. והסכי' עימו המחב"ר אות ט"ז וכ"כ הפר"ת  ס"ק ו'  וסיים וז"ל ולא לצד דאומרי' דאברי' הפנימים של העוף הם רכים ביותר כל דצד החוד יצא ממנו כל דהוא לחוץ מעובי הדופן לצד החלל יש לחוש יע".ש וה' מזמור לדוד כ' דהפר"ח לא אסר בעוף אלא באלימתא אבל לא בקלישתא. וכן עשה מעשה.