שלח

שם:

שדה חובה

תודה רבה

אנו נחזור אליך בהקדם

טלפון:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

השאלה:

שדה חובה

שאל את השאלה שלך >

תשובה יומית

שאלה

שמע שמע ישראל באמצע התפילה האם אומר עם הציבור רק פסוק  ראשון או כל קריאת שמע?

 

תשובה

איתא בשו"ע סימן ס"ה סעי' ג'  קרא ק"ש ונכנס לבהכ"נ ומצא צבור שקורין ק"ש טוב שיקרא עמהם כל ק"ש ויקבל שכר כקורא בתורה: הגה אבל אינו חייב רק בפסוק ראשון כמו שנתבאר

נשאל הזהב שבא שלכאו' רמא מיותר שהרי כבר סעי ב' שם כתוב  קרא קריאת שמע ונכנס לבהכ"נ ומצא צבור שקורין ק"ש צריך לקרות עמהם פסוק ראשון שלא יראה כאלו אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים עם חביריו

וישב השואל לפי מה שהביא הב"י שיטת הרוקח שצרי' לקרוא עמהם כל קריאת שמע

והבי כתב שהרוקח הוא רק עצה טובה, וזה מה  שרמ"א בא להעיר על השלחן ערוך לומר לך שגם עצה טובה אין כאן.

והוא רוצה לישב כי המקור הוא הרוקח הוא כתב שיש לומר כל פרשה ראשונה ולא כתב כי זה עצה טובה ולזה רמ"א  כתב דבריו לומר כי גם הרוקח מודה שזה רק עצה טוב לומר את כל הפרשה. 

ואומר הזהב שבא שעדיין קשה שהרי שו"ע סעי'  ב' כתב לשון חיוב ובסעי' ג' כתב לשון טוב ע"ש.