שלח

שם:

שדה חובה

תודה רבה

אנו נחזור אליך בהקדם

טלפון:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

השאלה:

שדה חובה

שאל את השאלה שלך >

תשובה יומית

שאלה

 האם מותרת קנית בגד נחוץ בימי בין המצרים?

תשובה

למעשה נראה כי איסור בגד חדש הוא רק שבוע שחל בו אבל נהגו מיז בתמוז, ונראה כי כי בשבוע שחל בו אין לקנות כלל, אפילו אינו שמח בזה, כי הוא רוצה ללבוש את זה. ובגד חדש אסור ללבשו, אומנם יתכן שאם ילכלך אתו קצת ברצפה וכדומה מותר כי הוא כבר לא בגד חדש. וכידוע בגד מכובס דינו כמו חדש לגבי אבלות.

עיין ויאמר מאיר רבי מאיר ועקנין סימן נח והנה מה שכתב כמה"ו, בענין שמותר לברך שהחיינו וללבוש בגדים חדשים בימי הספירה. מצאתי כן אצלי בספר ילקוט אברהם מהרה"ג ישעי' ליפש"ן ז"ל, והביא גם כן מה שנוהגין העולם שאסור בתספורת בימי הספירה מטעם המנהג, והטעם שכתב הטור והב"י שמתו אז תלמידי רבי עקיבא ע"כ כתבו בדיוק בלשון שלא להרבות בשמחה כלשון חז"ל במסכת תענית דף כ"ט ע"א, משנכנס אב ממעטין בשמחה ע"ש. ועמ"ש במחצית השקל סימן תקנ"א סק"א. וע"ע בתוס' מגילה ד' וה' בד"ה ממעטין ב'. וע"כ נוהגין בבין המצרים קצת אבלות, ואז אסרו שלא ללבוש בגד חדש, ואסרו גם הרחיצה, ע"ש במחצית השקל סימן תקנ"א, על כן החמירו בשבת שחל בו ט"ב, אבל כמדומה שלא אסרו בימי הספירה שלא ילבוש בגד חדש. אכן משום שהרבה מהקהל קבלו זאת הגזרה שממעטין בשמחה אי אפשר לשנות.

עי' מקוה המים ח"ה עמוד ה' וז"ל האם מותר לחדש בגדים בארבע השבתות? תשובה: רק בשבוע שחל בו ט' באב, אוסר מרן לתקן בגדים חדשים, כלומר אסור לתפור לעצמו בגדים חדשים, והרמ"א אוסר גם לקנותם מוכנים, כמ"ש בסי' תקנ"א סז', ויש מי שאוסר ללבוש בגד חדש מיז' בתמוז, כיון שיהיה צריך לברך שהחיינו על לבישתו, ואין כן דעת רבים.