שלח

שם:

שדה חובה

תודה רבה

אנו נחזור אליך בהקדם

טלפון:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

השאלה:

שדה חובה

שאל את השאלה שלך >

תשובה יומית

 

שאלה

יצאו המעיים של עוף החוצה  מתוך פתח של  שלש סנט' האם העוף טריפה?

תשובה

עיין ידא דטבחא  ברדוגו דיני מעיים  סי' ב נמצאו הדקין מהופכים טריפה, וכן אם יצאו לחוץ והחזירם אם נתהפכו טריפה עכ.  ולכאורה אם יצאו המעיים מפתח כזה גדול קשה להאמין שאפשר להחזיר אותן למצב נורמלי.  

עיין אוצר המכתבים [סי' אלף קמב] שאלת כיצד מנהגנו בתרנגולת שיצאו מעיה מפי הטבעת. וכן אם נמצאו מעיה בין בשר לעור. והארכת בענין הרבה, בכחא דהתירא, דע ידידי, כי דבר זה אינו כתוב על ספר מנהגי העיר בשחיטות ובדיקות, ואינו דבר המצוי לקבוע בו מנהג, רק הוא דבר שנמצא כ"א לזמנים רחוקי' פעם אחת בא מעשה לפני בתרנגולת המטלת ביצים שיצא מפי הטבעת רק מעט מסוף המעי שהוא הכרכשתא שלא היתה בו שום ריעותא, והכשרנו במ"ש הפ"ת [יו"ד סי' מ"ו סו"ס ק"ד], וביצאו בני מעיה מפי הטבעת מעולם לא בא לידינו, ודבר זה יש בו פלוגתא וחילוקי דינים, כמ"ש הפ"ת שם, אשר כל דבריו נעלמו מכבודך, כי לא עלו במכתבך הארוך וכו' ובנמצאו המעיים בין עור לבשר, דבר זה מפורש בספרי המנהגי' של פה בערי המערב שהוא כשר, כש"כ מור"ם [סי' מ"ו ס"ב] הגה, יעו"ש.

יצאו המעים בין עור לבשר עיין לב מבין [יו"ד סימן סג] וז"ל מעשה בתרנגולת אחר שיצאו מעיים נמצאו בין עור לבשר ולא נמצא שם תפירה והכשיר הרב א"א ממ"ש מור"ם שאם לא נמצאת תפירה לא חיישינן שיצאו ועיין שם בפר"ח עכ"ל .

והנה כל מה שיש להקל הוא מצד שאין לנו לחוש שמא יצאו בכלל משמע שאם יצאו  זה בעיה רצינית.