שלח

שם:

שדה חובה

תודה רבה

אנו נחזור אליך בהקדם

טלפון:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

השאלה:

שדה חובה

שאל את השאלה שלך >

תשובה יומית

שאלה

יהודי חי עם גויה והתעברה ממנו ועתה היא רוצה להתגייר האם  צריכים להפרד  לג' חודשי הבחנה אחר הגרות?

תשובה

עיין עדות ביוהסף  סימן ג פסק שלא צריך והראיה מהגמרא מסכת יבמות דף מב עמוד א  היכא דקים לן דמעוברת היא תנשא, אלמה תניא: לא ישא אדם מעוברת חברו ומינקת חברו, ואם נשא - יוציא ולא יחזיר עולמית! גזרה שמא תעשה עוברה סנדל. אי הכי, דידיה נמי! אי למ"ד במוך - במוך, ואי למ"ד מן השמים ירחמו - מן השמים ירחמו. הכא נמי, אי למאן דאמר במוך - במוך, אי למאן דאמר מן השמים ירחמו - מן השמים ירחמו! אלא משום דחסה. אי הכי, דידיה נמי! דידיה חייס עילויה. הכא נמי חייס עילויה! אלא, סתם מעוברת למניקה קיימא, וברש"י היכא דקים לן כו' - הואיל וטעם המתנה משום ולד הוא שלא יהא ספק כשאנו יודעים ודאי שהיא מעוברת מראשון תנשא ומשני גזרה שמא תעשה כו'. א"כ מפורש ברש"י שאם היא מעוברת אין  צורך בחודשי המתנה כי אין   כבר  ספק ושם דן  האם יש לחוש שמאת  תתעבר  בולד נוסף לאחר שתתגייר ולמסקנא מסיק  כי נראה שאינה צריכה חודשי הבחנה.