הו

 

 

הקלדה והדרה של ספרים מחכמי מרוקו

 

 

במסגרת זו ב"ה הוקלדו הספרים שו"ת באר מים חיים לרב אד"א ושו"ת אהל יעקב לרבי יעקב ששפורטאש הם מוצגים באוצר הספרים היהודי השיתופי להורדה לכל דורש 

 

 

 

 

בס"ד

 

ספר מעיין גנים על השלחן ערוך להגאון רבי אליעזר די אבילא המכונה רב אד"א

 

 

 

 

נט ב

כתיבה  אשורי   דבעי  כתיבה תמה  ועכ   דלאו  מדינא  קאמר  אלא משו חומרא זהירות נגע בה  מסתמא  שאר כתבי   אינ מבוררי  יפה   בכתב  ולא אתי בהו  לידי תקלה   וכמדוקדק   דברי האז עצמו  שכתב  צריך  לכתוב   כתיבה    גסה  פי כתיבה אשורי   ולא משיטא  וכו  מ"ש   דלכתחילה  הוא  דקאמר  מאי דמסיי  נמי אפילו קוצו של יוד   מעכב  היינו  נמי לכתחילה  אם נפשך לומר  דמעכב משמע  דיעבד  פריש לה   שכתב  אבל אם ניתן  כשר אלא שהרב בדמ כתב  שהראש אל הכשיר אלא במקום עיגון   אבל  בדיעבד  אל הכשיר אינו מוכרח שכונת  האז כן  אפילו אם נאמר דסובר  כן ממ מדלא נקט  דרבותא טפי  לפוסלו בדיעבד או  במקו עיגון מש  דאי  זה אלא חומרא  בעלמא  אפשר שגם הת"ה   מודה  דהוא  לא  מדינא   קאמא  ומכש  אלא  דמפרש  דברי האז    כן  שצרי לכתוב   כתיבה  גסה   אשורי  כמ"ש משם הבי  בריש סימן תכז.

 טעמא משו דכתיבה אשורי   שהיא  גסה  ומבוררת  כל אות ואות  בפעצ  משא"כ   בשאר  כתבי   אפילו קוצו של יוד  מעכב  כתיבה  אשורי  כדאמרינ  שם בפרק  הקומץ  מינה שאר כתבי   נמי שאם לא  עלתה האות    כתקנה  כפי מה שרגילי לכתוב  הרי   פיסל אות דאי  זה כתב  וכיון שהטעות  מצוי  בשאר כתבי  לכך  אי  כל לכתוב   כי אם בכתיבה  גסה   היא מבוררת ולא יבוא בה לידי טעות  השתא  שפיר   דייקת האם אל כתב האות    בשלימות   כתקנו   כפי מה  שרגילי  להשתמש  באותו כתב   דפוס   אעג  שלא דמי?   האות לאחרת  מצד  השינוי  כיון שלא   נכתב  כהלכתו    הא מילתא   הוא  דשקיל וטרי   כשלא נכתבה  האות  שלא  כתקנה ממאי המתחלפת באות אחרת   אי מקרי  נפטרה צורת האות    וכמ אם דליתה  דמי  או לאו השתא לפז  ברגילי   השת ממ"ש  באות  אות כמו  שהיה  קא מבעייא ליה בי דקא    כש אי רגילי  לכתוב   אלא   בשינוי  אם כתב  בשינוי קצת  בהך דייר"י  האלף  וכו' של היו נוגעי אי מפסיל  או לא  אלא  שהרמ  דממ אכתי תקשי ליה אידך  בה       דאקשינ לעיל לפי מה  שפירש מהרם  מהך   דפ' הכונס  וגכ אי מתישב  לפי  זה  שפירשתי בדבריו מ"ש  בשמה דבעינ  לכתוב אותיות  כמו ששניתנו בסיני    עש שדוקא  בכתב אשורי הוא  דבעינ  הכי.

 סוף  דבר אם הרב   זל מסתפק  לפסול אפילו במקו     שרגילי  נר דלא קיל  כוותיה  כמו שהוכחתי  לעיל אם אינו מסתפק אלא  כשאי רגילי  להשתמש  בה אלא כמו  שהיא  כמו שפירש  דבריו  בסמו  דהא פשיטא   דפסול  וכמשל   דכיון דקפיד  קרא  לומר דכתיבה תמה בעינ גלי  קרא  דכתיבה אשורי  הוא כמו שניתן   בסיני ומיהו בעלמא  דלא בעינ כתב אשורי   אלא  כתב    שרגילי  להשתמש  בו הה  דהוה כתב   שבדו ההדיוטות  מלבם  משא"כ כשאי רגילי  להשמתש  בו מידי דהוה אכתב שבדו הו הדיוטות   שם   גם ערב   הרב בתה  בסי   רל    ובכתביו   העלה  להחמיר   עש והכי נקטינ  אפילו במקו עיגון   בדיעבד  אם   הוה  הזה  במקו  שאם חיסר  אות   אחת פסול .

ומעתה  מ"ש הרב בשע   סימן   קכו   סעיף   מז  וסעי תט  דאם  נגע   מה שאי ראוי   ליגע ולא דיבק  מה שראוי ליגע אם התינוק  קורא אותם  יפה  אפילו הם  בתורף יש  להכשיר  במקו עיגון  עכ ולפי מש   דלא מתוקמא  הך  פסקא אלא  כשאי רגילי להשתמש   באותם  אותיות   כן אלא דלפעמי  טעה הסופר  כתב באופן  שהסתפק   בהם הא כיצד  אם הרחיק  הרב במ אותם היודי  עד שאינן  נראי  עם גוף האות נפסד  האו לגמרי  שהרי  אי כאן  אות   אלא  קווי   בעלמא  ומה שרגילי  להשתמש בהם היינו  שאי מדקדקי להיות

 

 

ממש דבוק  אבל סמו הוא ואם כתב  בסופר הרחיק קצת עד שנפסק  בזה  אם נקראת  האות כפי מה  שרגילי  לא  להרחיק מיתינ   ינוקא וכמ"ש  לעיל   אע"ג    דהרב סתם  וכתב מראית לתינוק   לא  ביאר דדוקא   כשרגילי  ממ   הרי הדבר  מוכרע מעצמו  ודבר הלמד  מענינו  הוא  דאם אות  רגילי להשתמש  וכו'  מה תועיל  קריאת התינוק  לכסות  השמש  בכברה   הירח  בקערה.

 עוד מצינ לומר  דסמך  הרב על מה  שכתבו שם באח  בסימן לו   מיהו  לפז  משמע    דהרב בי מפרש  דבר התה   כמו שפירשה  מעיקרא  דהתה  דעתיה להחמיר אפילו כהג   דרגילי לכך לא הכשיר  הרב  אלא במקו עיגון  ואעג דהרב פסק  לעיל דכוותה    בכל לשון  ובכל כתב  הפך האז  ממילא  הכא הול  דכיון  דרגילי  לכתוב  כן  יהא  כשר  ממ הרי כתבנו לעיל דיש לחלק בי כתב  שנכתב  כתקנו לאם שינה  מאותו כתב  כהג    דבר אל  כתבו    בכתיבה  אשורי משוה בו  כמשל  בפי  האז  לדעת התה  לכך החמיר   הרב שאל להכשיר  אם אל במקו  עיגון  לפי מ"ש  לעיל  אפילו לכתחי לה נמי כדמוכח מהריקו   ומהראש   באם כתב ישראל  וכו'   ודברי התה  הנחנום  בצע וממ כיון שכבר   הודה  הרב החמיר לכתחילה  הכי אבעי  למיעבד  אבל אם  אי   רגילי להשתמש  בהם פשיטא    דאי להקל  אפילו במקו   עיגון כיון  שיכול לפרש דברי הרב  בשע  באופן  שלא תקשי  לן ממ"ש   גם הרב  הפרח  שם בסה   דמה  שפסק   זה מהך  דריבש   דבסימן  תן  אע"פ  שהרב   דחאו  לפי ספרי'  של מרן  הרי  חזר ונראה  עפ מ"ש  איך שיהיה לעני הלכה  נקטינ כמ"ש.

  סעיף  מט אם חיסר  תיבה אחת  מהטופס  וכו'  נראה  דמיירי  אע"פ שאי  מכירי  מסגנון הדבר  שהו טעות סופר   ולעיל בסעי   ב מירי  בזמ הוא בכלל התורף  כדאית לעיל  בסימן  קב  ס"ג.

סימן  קכט ס"י   כן שמואל פסול  ולד למ"ש   ההגה  בסימן קל   סעיף  יא  די"א  מאחר  דסגי  אם כתב יוסף     עד אם שינה  בשם אביו  אי לפסול  דשאני התם  דליכא למיחש לקילקולא  אםיאמרו   עד אחר  הוא משא"כ  הכא  שיאמרו לא זה  הוא שגירש  ודמי לישנא  מקום   הדירה  דאעג דאי צרי לכתבו   כדאיתא  בסימן קכח   אפה  פסול מהט  דהאדם  נקרא על שם המקו    דירתו  מכש  שנקרא  עש אביו    אמרי להו  זה שגירש  ומ"ש בעל העיטור  מו  וז"ל דגרסי   בפרק  הזורק ומודי  חכמי   בשינה מקו שמו  ושמה  שם עירו  שם  עירה  שהוולד ממזר   אבי האיש  והאשה אל חזינ   דצרי הלכך לא מפיסיל   וכן אמר  הרב צמח   דלא צריך   דדוקא שינה שמו ושמה   אבל ל נכתב  בו שם עירו  ושם עירה  וכו'  כשהעד  אבל אאם אתי  בעל  מערער  אל  משגחינ   ביה   וכו'   עכ אי כונתו לומר   דאם שינה  באבי האיש   האשה לא מיפסל     דדוקא   אם שינה בשם הבעל  האשה  סד הא ליתא  דעכ בשם האיש  האשה אם לא כתבו  נמי מיפסיל  כדאיתא     שם בגמ    פרק המביא  דפריך   השס    והא בעינ  שמו ושמה  מיתי ליה  הרב שם ומכש  אם שינה בו  מאי דנקט  מתני שינה שמו ושמה  עש בתוס  מה שישבו  בזה ולפז  נראה לפרש דמאי דקאמר  הרב שם אביו   לא מיפסיל   היינו  דוקא כשלא כתבו  וכך מפרשי   דבריו  דשם  אבי האיש  והאשה   אע"ג  דרגילי לכתבו בגט  ממ לא חזינ  דצרי בגמ     לא קאמר  והא  בעי שמו ושמה  אי לו  שם אביהם  לא קאמר הלכך אם לא  כתבו לא מיפסיל  השתא  ניחא שפיר  מאי דמסיי וכן   אמר   רב צמח  דלא צריך   מש דוקא  דאם לא כתבו  אבל כתבו   בשינוי  פוסל דהוי מזוייף    מתוכו  כמו בשינוי  מקום  הדירה ונראה  דהה  בגט   דכתב בו  ש המשפחה  בשינוי  דפסול   נמי מהט  אפילו  אם נשאת  תצא כמו   באם שינה  מקו הדירה  ודלא כיא שמביא