הו

 

 

הקלדה והדרה של ספרים מחכמי מרוקו

 

ספר תוקפו של יוסף לרבי יוסף אלמליח זצוק"ל ​

הוקלדו ראש משביר בירדוגו באר מים חיים דאבילא  ואהל יעקב ששפורטאש והופצו לציבור באוצר החכמה באותיות מרובעות מאירות עינים ובכך השתפרה יכולת החיפוש פי ארבע. 

   

 

 

 

לו ב

 אינה  מקפדת עליו אפילו חפר בה שיחין ואין לו חזקה  ומינה למד  דבאינשי דעלמא שהחזיק בנכסי'  דלית ליה שום שיכות בנכסיה   כ"ע יודו דחפר בה שיחין דהוי חזקה  אלו  דבריו, ואני אומר  שנעלם ממנו  הטעם שאין מחזיקין  בנכסי' א"א   באניש דעלמא דאינו מטעם הבעל שאין לו חזקה  בנכסי אשתו  שהוא מטעם שאינה מקפדת עליו ובזה יש לחלק  אם אוכל הפירות  אינו מפסיד  הקרקע להיכא שמפסיד הקרקע  דאיכא למימר שהיא מקפדת והויא חזקה אבל איניש  דעלמא המחזיק  בנכסיה שאינה חזקה הטעם מבואר בש"ס ובפוסקי'   שהיא סומכה  על בעלה שימחה בו ובזה אין טעם לחלק   בין אוכל פירות ואינו מפסיד  להיכא שמנפסיד הקרקע  דבכולהו אין חזקה  בנכסי א"א  לכ"ע   כיון שהיא סומכת  על בעלה ולא  מטעם  קפידא אתינן עלה  וכלפי ליא ובנפול  היסוד יפול הבנין שגם  במכראחר שהוציא  בה מחפר שיחין ומערות אין לו חזקה בנכסי' א"א  לכ"ע הנלענ"ד  כו"ח  באלול התקס"ה

 ע"ה יוסף אמליח  ס"ט

 

  סי' נ

 עד הצואה שציוה הרב דוד עזראן דמתק' לזוואד  סמוך לפטירתו  בהיותו  בעיר תלמסאן  יע"א  ונתקבלה עדות העדי' ששמעו  ממנו צוואתו  וז"ל מה  שצ"ל   הוא שסך שבע מאות  ריאליס מ"מ מ"ה  אוקיות  לכל ריאל מהסחורות שמיוחדי'  לו למ"מ  יתחלק אחריו  לג' חלקים יזכו בג' ממנו  השתא ושני שלישים  אחרים ישארו לזכות אשתו ובתו ואם נגזר  גם על  הבת למות אחריו הרי החלק המגיע לה הוא חלק ג'  הוא הג'